Gegevensbescherming personen volgens de voorwaarden van de AVG.

Mondium, gevestigd aan Veerweg 3A 4153 AS Beesd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mondium, Veerweg 3A, 4153 AS Beesd, 0345-683115, www.mondium.nl

Er is een externe Privacy Officer verbonden aan Mondium. Hij is te bereiken via het Secretariaat, volwassenenzorg@mondium.nl. 


Persoonsgegevens die wij verwerken. 
Mondium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mondium verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeugdzorg@mondium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mondium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Mondium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het inhoudelijk kunnen verrichten van onze dienstverlening en voor het afleggen van verantwoording aan en/of het declareren bij financierende partijen.

De grondslagen hiervoor zijn:
– de toestemming die u hiertoe verleent
– de overeenkomst tot de dienstverlening die u ondertekent
– de wettelijke verplichting tot dienstverlening die wij  contractueel zijn aangegaan met de financierende partijen
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mondium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of dan wettelijk is voorgeschreven om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens binnen de psychologiepraktijk: alle door u verstrekte gegevens in het kader van vergoede psychologische zorg worden volgens de wettelijke voorschriften 20 jaar bewaard.
Jeugdzorg:   Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.9 bewaart de jeugdhulpverlener het dossier gedurende twintig jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit.

Wat is de bewaartermijn voor een dossier jeugdhulp of jeugdbescherming? | Rijksoverheid.nl

wetten.nl – Regeling – Jeugdwet – BWBR0034925 (overheid.nl)


Delen van persoonsgegevens met derden

Mondium verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend met uw toestemming. Het uitwisselen van gegevens met uw verwijzende huisarts zien wij als een verplichting in het kader van uw behandeling.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mondium gebruikt uitsluitend functionele cookies op haar website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar volwassenenzorg@mondium.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mondium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mondium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met  volwassenenzorg@mondium.nl. Mondium heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Verwerking en opslag van gegevens in een beveiligd gegevensverwerkingssysteem van een officieel erkende software leverancier
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij passen de vereiste technische standaarden toe.