LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 


LEVERINGSVOORWAARDEN Mondium BV,

psychologie, psychiatrie en andere aanverwante diensten.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te UtrechtArtikel 1 Algemeen


In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.  Opdrachtnemer: Mondium

2.  Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft betreffende de uitvoering van

     werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Mondium

3.  Afnemer: betrokkene(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in overeenkomst

     met opdrachtgever.

4.  Offerte: schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op 

     basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.

5.  Overeenkomst: een door de opdrachtgever geaccordeerde aanbieding of offerte van de

     opdrachtnemer.

6.  Deelnemer: een persoon die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.

7.  Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen

     gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria, ongeacht

     de organisatie waar betrokkene werkt.

8.  Gesloten activiteit: een activiteit die wordt georganiseerd voor opdrachtgevers.

9.  Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie,

     werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de

     overeengekomen te verrichten prestaties door opdrachtnemer ter beschikking worden

     gesteld.

10.Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar 

     behoren te kunnen uitvoeren.


Artikel 2 Toepasselijkheid


1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en

     opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

     schriftelijk is afgeweken.

2.  Voor zover van toepassing, voert opdrachtnemer werkzaamheden uit binnen de 

      kaders van de NIP/NVO beroepscode, overeenkomstig het protocol uitvoering

      onderzoek en  behandeling.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst


1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en

     opdrachtgever ondertekende overeenkomstbevestiging( inschrijving en machtiging

     door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is

     ontvangen terwijl de vermelde offertetijd is verstreken, behoudt opdrachtnemer zich

     het recht voor de geoffreerde capaciteit elders in te zetten.

     De overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan

     opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst

     juist en volledig weer te geven.

2.  Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een aan hem verstrekte overeenkomst

     wanneer deze van de zijde van de opdrachtgever is ondertekend .

3.  De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekend daartoe

     bevoegd is.


Artikel 4 Auteursrecht


1.  Het auteurs- en publicatierecht op alsmede het eigendom van door opdrachtnemer ter  

     beschikking gesteld materiaal berust bij de opdrachtnemer.

2.  Overdracht van auteursrecht of eigendom kan slechts schriftelijk in overeenstemming

     tussen partijen geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen

     aan derden of kopiëren is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke

     toestemming van de opdrachtnemer.

3.  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een

     gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,– onverminderd het recht van de

     opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd

     met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is

     opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of

     indirecte schade.


Artikel 5 Grondslag en uitvoering van de overeenkomst


1.  Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de

     opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten

     daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst

     heeft verstrekt.

2.  Alle werkzaamheden, producten en diensten die door opdrachtnemer worden

     geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen

     van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een

     inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan

     worden gegarandeerd.

3.  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende

     overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar

     gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer laat werkzaamheden niet 
     uitvoeren door (een) perso(o)n(en) t.a.v. wie opdrachtgever expliciet, schriftelijk en
     beargumenteerd heeft kenbaar gemaakt deze niet te wensen.

4.  Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe

     slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

     Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de

     opdrachtgever.


Artikel 6 Geheimhouding


1.  Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is

     opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer

     hanteert hier de NIP/NVO beroepscode.

2. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor verwijzende huisartsen. In het kader van verwijzing 
    en behandelvoortgang beschouwt opdrachtnemer het als zijn plicht om deze verwijzer altijd te
    informeren.
3.  Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend,

     zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke

     uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden

     van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

4.  Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem

     ingeschakelde derden.


Artikel 7 Informatie / hulpmiddelen / werkruimten / medewerkers


1.  Opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulpmiddelen en werkruimten, tenzij anders is

     overeengekomen.

2.  Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig

     heeft om de overeenkomst goed en volgens tijdsplanning te laten verlopen.


Artikel 8 Personeel en overmacht


1.  Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaande aan de afspraak worden

     afgezegd, zonder dat daarvoor kosten worden berekend. Daarna worden de geplande 

     uren in rekening gebracht, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht. Bij 

     kortdurende ziekte kunnen de uren in overleg worden ingehaald. Bij langdurige ziekte

     zie artikel 8 lid

2.  Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de

     overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of aan

     opdrachtgever.  Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke

     werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de overeenkomst

     betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer en/of

     opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of

     hulpmiddelen.
3.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever

     tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht

     langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,

     zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit

     artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot

     ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke

     ontbinding van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.

4.  Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

     verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

     voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds gepresteerde dan wel te presteren deel

     afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als

     betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5.  Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen is

     opdrachtnemer gerechtigd na overleg met opdrachtgever een andere gekwalificeerde

     medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de

     uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft

     op ontbinding van de overeenkomst.

6.  Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met

     opdrachtnemer plaatsvinden.


Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid BW, artikel 7:408, lid 1


1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden

     beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang

     van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of

     te wijzigen.

2.  Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal

     opdrachtnemer dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

3.  Indien een tussentijdse wijziging in de overeenkomst ontstaat door toedoen van

     opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien

     de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

4.  Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende overeenkomst aan

     opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

5.  Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1, BW om de

     overeenkomst te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is gebonden aan de in

     de overeenkomst vastgelegde duur van de werkzaamheden.


Artikel 10 Betaling


1.  In de overeenkomst wordt aangegeven dat Mondium betaling via incasso zal laten

     verlopen.

2.  Verschuldigde deelnemersbijdragen voor open activiteiten worden voorafgaande aan

     de activiteit gefactureerd en via automatische incasso geïncasseerd.

3.  Mondium verstuurd maandelijks achteraf een factuur voor geleverde diensten per mail

     aan opdrachtgever. De incasso vindt plaats in de eerste week van dezelfde maand.

     Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd.

4.  Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn opdrachtgevers, voor zover

     de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,

     hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

5.  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die

     opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens

     betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.


Artikel 11 Gebreken, klachtentermijn


1.  Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te

     (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de

     overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze

     binnen 30 dagen na de laatste dag van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk

     aan opdrachtnemer te melden.

     Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan,

     wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de

     overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.

2.  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van

     opdrachtgever niet op.

3.  Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12 Ontbinding van de overeenkomst


1.  Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert of de diensten c.q. producten weigert

     af te nemen dan is deze verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte

     materialen en overige werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is

     opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als

     gevolg van de annulering.

2.  De vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in

     de volgende gevallen: -indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst,

     omstandigheden ter kennis komen die de opdrachtnemer gerede twijfel geven dat de

     opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen; -indien de opdrachtnemer de

     opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen

     voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is.

3.  In de in het eerste lid genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere invoering

     van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over

     te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding

     te vorderen.


Artikel 13 Open activiteiten


1.  Opdrachtnemer kondigt open activiteiten aan, onder meer door publicaties. De prijzen,

     plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer

     omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

2.  Een open activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter

     beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer te

     weigeren indien deze niet voldoet aan door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.

3.  Opdrachtnemer beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan

     niet doorgaan van een activiteit; opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze

     beslissing te verschuiven naar twee weken voor de aanvangsdatum.

4.  Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde

     deelnemersgeld plaatsvinden.

5.  Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen,

     zal opdrachtnemer trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet

     mogelijk is, behoudt opdrachtnemer het recht om de activiteit naar een ander tijdstip

     te verplaatsen. In dat geval is de deelnemer gerechtigd om kosteloos te annuleren.

6.  Opdrachtnemer heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen nadat

     de namen bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten

     ontlenen de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen omtrent annulering in

     dit artikel door de deelnemer wordt voldaan.

7.  De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid

     om zijn aanmelding schriftelijk te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen

     vier weken tot één week voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer een  

     administratievergoeding van e 50,= verschuldigd, eventueel verhoogd met de

     werkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten. Indien annulering plaatsvindt binnen

     één week voor de geplande aanvangsdatum, is de deelnemer de volledige kosten

     verschuldigd.

8.  Bij gratis bijeenkomsten geldt onderstaande: bij inschrijving voor een gratis

     cursus/workshop of andere bijeenkomst van Mondium hanteren wij de volgende regel:

     u kunt zich per e-mail voor de bijeenkomst afmelden. Als u of uw vervanger zich niet

     afmeldt is onze no-show regeling van toepassing. U ontvangt dan een factuur van

     €15,=

9.  De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten

     meedoen aan de activiteit, mits deze voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde

     toelatingscriteria. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan

     dient opdrachtnemer voor aanvang van de activiteit schriftelijk op de hoogte te

     worden gesteld.

10.Indien opdrachtnemer de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit

     heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht

     om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat opdrachtnemer besluit

     tot het doorgaan van die activiteit.

11.Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel

     vervroegt heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren,

     onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de

     verandering door opdrachtnemer moet zijn ontvangen.

12.Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit

     heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende

     gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een

     vergoeding verschuldigd is. Deze mogelijkheid geldt alleen als de deelnemer aan zijn

     betalingsverplichting heeft voldaan.


Artikel 14 Aansprakelijkheid


1.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

     mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

     a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

     b. Daden of nalatigheid van opdrachtgever;

     c. Daden van opdrachtnemer, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of

     vanwege hem te werk zijn gesteld, anders dan door opzet of grove schuld.

2.  Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering

     van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar

     verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane

     uitkering.

3.  Opdrachtnemer zal nimmer gehouden worden zijn geleden of gevolgschade van

     opdrachtgever te vergoeden.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting


1.  Indien geschillen voortvloeien uit de overeenkomst, zal door opdrachtgever en

     opdrachtnemer in overleg een arbitragecommissie ingesteld worden, bestaande uit één

     persoon namens opdrachtgever, één persoon namens opdrachtnemer en een in overleg

     aan te wijzen onafhankelijke derde.

2.  Indien over de geschilbeslechting op de wijze als in lid 1 bepaald door partijen geen

     overeenstemming wordt bereikt, dan wel indien één of beide partijen

     geschilbeslechting aldus ongewenst achten, zullen alle geschillen welke mochten

     ontstaan naar aanleiding van tussen partijen aangegane overeenkomst, dan wel van

     nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht

     overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage-instituut.


Artikel 16 Overname personeel

 

N.v.t.


Artikel 17 Toepasselijk recht


1.  Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht

     van toepassing.


Artikel 18 Klachtenbehandeling


1.  Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en

     deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 11, is de klachtenregeling van

     de opdrachtnemer van toepassing.


Artikel 19 Wijziging van voorwaarden


1.  Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze

     wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

     Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.

     Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen

     jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

2.  In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid zullen wijzigingen in deze

     voorwaarden niet van toepassing zijn op lopende overeenkomsten.

 

Algemene leveringsvoorwaarden Mondium BV

KvK nummer 74992562