Werkwijze

 

Intakegesprek

In het intakegesprek verkent de GZ-psycholoog of de psychiater met de psycholoog met u de klacht. Samen met u onderzoeken wij wat er aan de hand is (diagnose), wat er aan gedaan kan worden (behandeldoelen en duur) en op welke manier er behandeling plaatsvindt.  Vervolgens stellen wij vast in welk zorgvraagtype uw klacht valt. 
De afdeling Volwassenen en de Jeugdafdeling hebben beiden een eigen psychiater.


Behandelplan

Na de intake stellen wij een behandelplan op met daarin opgenomen: behandeldoelen, frequentie, duur en de wederzijdse verwachtingen. Na goedkeuring door u, gaan wij over tot behandeling.

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar (bij volwassenen) of van de gemeente (bij jeugdigen)  in aanmerking te komen, heeft u alleen een verwijsbrief van de huisarts (of specialist of jeugdarts) nodig. Bij jongeren voldoet ook een verwijzing van het Sociaal Team.

Toestemmingsverklaring
Om bij Mondium in behandeling te kunnen komen, vult u bij aanvang een inschrijfformulier in en een toestemmingsverklaring. Deze ondertekent u beide. Vanaf 12 jaar tekenen jongeren mede. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zelfstandig tekenen.

In de toestemmingsverklaring kunt u aangeven voor welke medici, verwijzers of instanties wij toestemming hebben om uw gegevens aangaande de behandeling door te geven. De huisarts beschouwen wij als vertrouwd persoon waarmee wij verplicht gegevens uitwisselen. Indien u geen toestemming geeft om gegevens aan uw huisarts door geven, dan kunnen wij u niet behandelen. 
 

Exclusiecriteria (contra-indicaties)
Voordat we een cliënt in behandeling kunnen nemen, kijkt het intaketeam naar de aard en ernst van de problemen.

In sommige situaties kunnen wij geen afdoende behandeling bieden en is andere of meer intensieve behandeling noodzakelijk zoals bij een hoog suïciderisico (waarbij veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd) of ernstige verslaving. Mondium heeft geen eigen crisisdienst en werkt daarom samen met externe crisisdiensten.

Exclusiecriteria zijn dan ook: EPA, eetstoornissen, hoog suïcide risico, ernstige verslavingsproblemen, LVB.


Dossierbeheer

Van elke cliënt leggen wij een dossier aan. Hierin worden uw persoonlijke gegevens vermeld en de vorderingen van de behandeling bijgehouden. U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Na afsluiting van de behandeling zijn wij verplicht het dossier 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Wij werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD).

Terugvalpreventieplan
Aan het eind van de behandeling wordt samen met de behandelaar een terugvalpreventieplan opgesteld. Hierin beschrijven cliënt en behandelaar waaraan cliënt moet blijven werken om terugval in oude patronen te voorkomen.
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Terugval-preventie-plan-Mondium-1.pdf


Meten van behandeleffecten
Aan het begin, in het midden en aan het eind van de behandeling vraagt de behandelaar aan de cliënt om een zogenaamde ROMmeting (via een beveiligde internetportal) in te vullen. Dit zijn korte vragenlijsten die een beeld geven over het klachtenpatroon, over het welbevinden van de cliënt, over de relatie met de psycholoog en de helderheid van de behandeldoelen. In de tweede en in de laatste meting wordt ook in beeld gebracht wat het effect van de behandeling is. Geanonimiseerde gegevens van ROMmetingen worden aangeleverd aan AKWA. Hiermee wordt een landelijk beeld verkregen van de behandeleffecten in de  GGZ en van Mondium in het bijzonder.

Meten van cliëntervaringen
Voor Mondium is het van belang om feedback te ontvangen van cliënten, zodat wij onze dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren en optimaliseren. Daartoe meten wij drie maal per jaar via een digitale vragenlijst (CQ-indexvragenlijst) de tevredenheid van onze cliënten over de behandeling die zij hebben ontvangen. 
Over 2023 heeft Mondium van de cliënten een 8,42 gekregen op de CQindex.
 

CQi rapportcijfer (schaal 0-10)8.42
Totaal beoordeling van de cliënt
 
Bejegening (schaal 0-5)4,73Wijze waarop behandelaar met de cliënt omgaat
Samen  Beslissen (schaal 0-5)4,53Cliënt stelt samen met behandelaar het behandelplan vast
Behandel Uitvoering (schaal 0-5)4,41Tevredenheid over de uitvoering van de behandeling door de behandelaar
Informatie Behandeling (schaal 0-5)4,43Cliënt is tevreden over de verstrekte informatie omtrent behandeling
   


In 2023 hebben wij ingezet op een verbetering van het overleg met cliënten over hun behandeling. Het behandelplan wordt in overleg met cliënt vastgesteld. Wij zijn blij dat wij dit terugzien in de beoordeling. Ook dit jaar blijven wij onze missie nastreven: dichtbij, lage drempel, hulpvraag en inbreng van de cliënt centraal.
Helaas bestaan er ook externe beoordelingsdystemen zoals de Zorgkaart, waar vaak klagers anoniem op publiceren. We vinden het jammer en bezwaarlijk dat we meestal niet de kans krijgen om dergelijke openbaar gepubliceerde  klachten eerst intern te behandelen. Tegelijk is ook duidelijk dat een dergelijk enkele anonieme klager (minder dan 0.3 % van de totale populatie) niet of nauwelijks te vergelijken is met de vele honderden cliënten die juist hoogst tevreden zijn over onze dienstverlening en dat ook bevestigen via de CQi beoordeling.
Verder handhaven wij het beleid dat wij onze cliënten niet zullen vragen om een positieve beoordeling op een waarderingspagina te plaatsen. De vele positieve waarderingen die wij ontvangen via de CQindex en bij vertrek van cliënten, is ons voldoende. De eventuele klachten of suggesties die we ontvangen, die nemen we ter harte en zullen we zo goed mogelijk behandelen en verwerken.


Het gebruik van hulpmiddelen
Onze behandelingen zijn gericht op herstel. Herstel van de klacht waarmee u bij ons bent binnen gekomen. Zodat u na de behandeling weer zelfstandig verder kunt. Om onze cliënten extra te ondersteunen tijdens en ook na de behandeling, maken we gebruik van verschillende digitale middelen zoals Apps en modulen. De Apps die worden aanbevolen tijdens en na behandelingen zijn  Daylio, Mediation Moments, Minddistrict, Ommetje, FitBit, NiceDay (een keuze daaruit). 
Verder wordt er gewerkt met de modules van de firma Embloom. Hierbij wordt met name gelinkt naar de ACT modules, de Depressiemodules en de GAS modules.

Eindrapportage aan verwijzer

Na afronding van de behandeling vragen wij uw toestemming om de resultaten van de behandeling naar de verwijzer te rapporteren. Dit gebeurt in de vorm van een eindverslag met de diagnose, de behaalde doelen en de kernpunten van de terugvalpreventie, dat wordt verzonden via de beveiligde Zorgmail of Zorgdomein.